Az iskola

Csopak község a Balaton északi partjának települése. Már a római korban lakott település volt, hiszen ebből az időből maradtak ránk emlékek. A község területén feltehetően az 1700-as évek közepétől folyt szervezett iskolai oktatás. 1936-ban vált külön a református és katolikus iskola, két tantermes épület megépítésével, amely a katolikus egyház hitéleti igényeit is kielégítette. Ez az épületrész jelenleg is iskolai funkciókat lát el, mai iskolai épületünk északi szárnyát képezi. A református és a katolikus iskola összevonása, közös működtetése az 1948-as államosítástól számítandó.

Csopak község megközelítőleg 2100 lakosú település. Oktatási feladataink ellátása tekintetében vonzáskörzetébe tartozik az 1990 óta önálló településként működő Paloznak, 500 főnyi lakosával. Az itt élők mindennapjait elsősorban a Balaton idegenforgalma és jó hírű bortermelése határozza meg.
Településünk semmilyen vonatkozásban nem hasonlítható azonos lélekszámú más területen található községekkel. A kiterjedt külföldi idegenforgalom mentalitásban és a gazdasági lehetőségek tekintetében is megkülönböztetett helyzetet teremtett az itt élőknek. A község folyamatos fejlődésével együtt a mindenkori iskola a kor igényeinek megfelelő szinten működik.2012 augusztus 16-tól az iskola fenntartója a Csopak-Paloznak Református Társegyházközség, neve Csopaki Református Általános Iskola.
Az iskolánkban tanulók létszáma jelenleg 108 fő. A gyerekek Csopak, Paloznak, Alsóörs, Felsőörs, Lovas és Balatonfüred településekről járnak. Az óvoda jelzése alapján a következő tanévekre 20 körül létszámok várhatók. Az óvoda létszáma folyamatosan emelkedik. Szinte teljes létszámú a beiskolázás intézményünkbe. Iskolánk szellemisége, értékrendje, megfelelő az itt élők számára.
Az iskola épülete 10 tanteremből áll. Van tornacsarnok, könyvtár, informatika szaktanterem. A termek bútorzata új. A nyílászárók, és mellékhelyiségek az előző években kerültek teljes felújításra, illetve cserére. Rendelkezünk egy belső játszóudvarral. Az iskola mellett található egy füves nagypálya, hatsávos futópálya, kézilabdapálya és játszótér.
A tantermek eszközellátottsága jó színvonalon biztosított. Rendelkezünk négy digitális táblával, melyeket használnak is a kollégák. Rendezett, igényes körülmények között tanulnak a gyerekek. Kollégáink felkészültek, naprakész tudással, pedagógiai ismeretekkel rendelkeznek.
Az étkezést az óvoda konyhája biztosítja. Intézményünk 70 fő befogadására alkalmas melegítőkonyhával illetve étkezővel rendelkezik. A tanulók nagy létszámban veszik igénybe a napközis és menzai ellátást.
A szakos ellátottságunk megfelelő.

Az iskolában működő szakkörök, tanórán kívüli elfoglaltságok:
Énekkar heti 2 óra
Néptánc szakkör heti 2 óra
Sportkör heti 3 óra
Dráma szakkör heti 2 óra
Informatika szakkör heti 1 óra
Környezetvédelmi szakkör heti 2 óra
Angol szakkör heti 2 óra 
Az iskolában református és katolikus hitoktatás folyik, heti 2 órában. Tanulóink az egyházi rendezvények aktív résztvevői.

Közös programokat szervezünk az óvodával, melynek célja az iskola megismertetése. Tanítóink is rendszeresen látogatják az óvodai foglalkozásokat. Részt veszünk a helyi társadalmi szervezetek programjaiban, illetve közös programok szervezésével közelebb hozzuk az iskolát a falu lakói számára. Az iskola tanulóinak kulturális programokat szervezünk: színház, bábszínház, könyvtárlátogatás, cirkusz, kirándulások, táborok, vetélkedők. Intézményünkben a tanulók többsége gimnáziumban folytatja tanulmányait. A visszajelzések azt mutatják, hogy megállják helyüket a középfokú oktatási intézményekben.Tanulmányi eredményeik szinte azonosak a csopaki iskolában nyújtott teljesítményükkel. Volt tanulóink nagy arányban folytatnak nappali tagozatos egyetemi, főiskolai tanulmányokat.

Az általános iskola 40 éve foglalkozik néptánc oktatással. Táncegyüttesünk 1984-ben Nívódíjat kapott, továbbá elnyerte a Kiváló Együttes címet is.
Nemzeti ünnepeinket a korosztályok számára érthetővé, befogadhatóvá tesszük.
Célunk, hogy tanulóink minél több tanulmányi versenyen eredményesen vegyenek részt, ismerjenek meg más iskolákat, más környezetet.
2001 szeptembere óta működik iskolánkban a balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskola kihelyezett tagozata. Jelenleg hat tanszakon folyik az oktatás.
Hagyománnyá vált a karácsonyi várakozás időszakában a témahét. Ennek keretein belül a gyerekek ajándékot készítenek, ismerkednek más népek szokásaival. Állandó vendégeink ezen alkalmakkor a helyi egyházak vezetői. A tanév végi témahét keretein belül pedig környezetükkel, lakóhelyük hagyományaival ismertetjük meg diákjainkat. Ilyen témáink: A Balaton, a mandula, a levendula.
Feladatunk a sajátos nevelésű igényű tanulók foglalkoztatása is. Ezzel az integrációval azt az igény igyekszünk kielégíteni, hogy az itt élő gyerekek helyben maradva kaphassák meg a szükséges fejlesztést. A sajátos nevelésű igényű gyermekek részére logopédiai, gyógypedagógiai foglalkozásokat vezettünk be. Miután az itt tanuló gyerekek különbözőek, így mindenképp szükséges a differenciálás, illetve új tanulási technikák alkalmazása. Ehhez a kollégák az évek során képezték magukat. Olyan tanfolyamokat végeztek el, melyek ismeretanyaga hasznosítható a mindennapok során.
A kompetencia mérések eredményei évekre visszamenőleg nagyon jó eredményeket tükröznek. Minden tanévben magasan az országos eredmények felett teljesítenek tanulóink. 
A szülők legfontosabb elvárása gyermeke iskolába kerülésekor az, hogy a nyolc osztály elvégzése után megfelelő helyen tanuljon tovább. A tanulók eredményeiről a középiskoláktól kapott visszajelzések azt mutatják, hogy a nálunk végzett tanulók jól teljesítenek a következő iskolafokon is. A csopaki iskolában megszerzett tudás megfelelő alap a továbbhaladáshoz.